Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Нормативно-правова база

Закон України "Про освіту"

 

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

1. Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:

 • державний бюджет;
 • місцеві бюджети;
 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;
 • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

 • інші джерела, не заборонені законодавством.

2. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу Українита закону про Державний бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на:

 • здобуття повної загальної середньої освіти;
 • здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
 • здобуття освіти на інших рівнях освіти;
 • здобуття спеціалізованої освіти;
 • здобуття позашкільної освіти;
 • здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • інші цілі.

3. Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти, за надання додаткових освітніх послуг встановлюється суб’єктом освітньої діяльності у гривні. Для здобувачів освіти - нерезидентів України плата може встановлюватися в іноземній валюті.

5. Розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором.

Плата може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.

Заклад освіти має право змінювати плату за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

Інші питання оплати навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, додаткових освітніх послуг у закладах освіти регулюються законодавством.

6. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами закладу освіти.

7. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладам і установам освіти та науки у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

8. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування закладів освіти, підприємств, установ, організацій системи освіти не зменшуються.

9. Заклади освіти самостійно розпоряджаються надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми установчими документами. 

 

 

КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

             08.11.2018 № 429-р                      

 

Про заборону отримання у готівковій

формі благодійних внесків

закладами освіти міста 

 

З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості  отримання закладами освіти благодійних внесків, відповідно до Закону України «Про освіту» керуючись пунктами 19 та 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Заборонити закладам дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста отримувати  у готівковій формі благодійні внески.

2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради (Онищенко) ознайомити зі змістом цього розпорядження  керівників  закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста та голів органів батьківського самоврядування закладів освіти.

3. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та витрачання благодійних внесків, своєчасне розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах закладів освіти.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Завгородню Т.Ж.

 

Міський голова                                                                           А.Л.БІЛОУСОВ