Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Аналітичні довідки за результатами самооцінювання

напрям "освітнє середовище", 2021 

 

№ з/п

Критерій

Відповідальний

1

Вимога/правило 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

 

2

Критерій 1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

Мороз М.В.,

Зайцева З.В.

3

Критерій 1.1.2.Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

Логвіна О.В.,

Галічева В.І.

4

Критерій 1.1.3.Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

Зайцев Г.О.,

Белий О.Т.

5

Критерій 1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

Зайцев Г.О.,

Медведєв О.І.

6

Критерій 1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників.

Зайцева З.В.,

Уманська Р.І.

 

7

Критерій 1.1.6.У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернет.

Галічева В.І.,

Борисова А.В.,

Зайцева З.В.

 

8

Критерій 1.1.7.У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

Логвіна О.В.

9

Вимога/правило 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

 

10

Критерій 1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

Борисова А.В.,

Глинська Н.С.

11

Критерій 1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

Астапенко О.О.

12

Критерій 1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Борисова А.В.,

Глинська Н.С.

13

Вимога/правило 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

 

14

Критерій 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

Галічева В.І.,

Зайцева З.В.

 

15

Критерій 1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Галічева В.І.,

Зайцева З.В.

 

16

Критерій 1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Галічева В.І.,

Зайцева З.В.

 

17

Критерій 1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

Галічева В.І.,

Зайцева З.В.

 

18

Критерій 1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо).

Юрковська Т.Г.

 

Напрям "Система оцінювання здобувачів освіти", 2022

 

з/п

Критерій

Відповідальний

1

Вимога/правило 2.1 Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання

 

2

Критерій 2.1.1 Учні отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

3

Критерій 2.1.2 Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

4

Критерій 2.1.3 Учні вважають оцінювання результатів навчання справедливим, неупередженим, б’єктивним, доброчесним

Логвіна О.В.,

Василенко І.А.

 

5

Вимога/правило 2.2 Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки в освітньому процесі

 

6

Критерій 2.2.1 У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання учнів

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

7

Критерій 2.2.2 У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

8

Вимога/правило 2.3 Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

 

9

Критерій 2.3.1 Заклад освіти сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення до результатів навчання

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

10

Критерій 2.3.2 Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання учнів

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

НАПРЯМ "Педагогічна діяльність", 2022

 

з/п

Критерій

Відповідальний

1

Вимога/правило 3.1 Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів

2

Критерій 3.1.1 Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

3

Критерій 3.1.2 Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

4

Критерій 3.1.3 Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (за потреби)

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.,

Брич К.А.

5

Критерій 3.1.4 Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.,

Василенко І.А.

6

Критерій 3.1.5 Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

7

Критерій 3.1.6 Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі

Зайцева З.В.,

Логвіна О.В.

 

8

Вимога/правило 3.2 Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

9

Критерій 3.2.1 Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з особами з особливими освітніми потребами

Брич К.А.

10

Критерій 3.2.2 Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти

Брич К.А.

11

Вимога/правило 3.3 Налагодження співпраці з учнями, їх батьками,

працівниками закладу освіти

12

Критерій 3.3.1 Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

Астапенко О.О.,

Бойко Я.М.

13

Критерій 3.3.2 Педагогічні працівники співпрацюють з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв’язок

Астапенко О.О.,

Бойко Я.М.

14

Критерій 3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

Астапенко О.О.,

Бойко Я.М.

15

Вимога/правило 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності

16

Критерій 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

Василенко І.А.

17

Критерій 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності учнями

Василенко І.А.

 

НАПРЯМ "УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ", 2022

 

з/п

Критерій

Відповідальний

1

Вимога/правило 4.1 Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань

2

Критерій 4.1.1 У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

3

Критерій 4.1.2 У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку

Ніколаєнко Л.П.

Брич К.А.

4

Критерій 4.1.3 У закладі освіти здійснюється само оцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

5

Критерій 4.1.4 У закладі освіти здійснюється планування та реалізація заходів для розвитку закладу освіти, його матеріально-технічної бази

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

6

Вимога/правило 4.2 Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

7

Критерій 4.2.1 Керівник закладу освіти, його заступники сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

Ніколаєнко Л.П.

Астапенко О.О.

8

Критерій 4.2.2 Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

9

Вимога/правило 4.3 Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

10

Критерій 4.3.1 Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

11

Критерій 4.3.2 Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

12

Критерій 4.3.3 Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

Ніколаєнко Л.П.

Брич К.А.

13

Вимога/правило 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, ухвалення управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

14

Критерій 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

Ніколаєнко Л.П.

Астапенко О.О.

15

Критерій 4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

16

Критерій 4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

Ніколаєнко Л.П.

Астапенко О.О.

17

Критерій 4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників світнього процесу, їхньої участі в житті місцевої громади

Ніколаєнко Л.П.

Астапенко О.О.

18

Критерій 4.4.5. Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів, відповідає їхнім освітнім потребам

Ніколаєнко Л.П.

Логвіна О.В.

19

Критерій 4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів

Ніколаєнко Л.П.

Логвіна О.В.

20

Вимога/правило 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

21

Критерій 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.

22

Критерій 4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Ніколаєнко Л.П.

Василенко І.А.